Lönsamt Lantbruk med EM

Nu ligger vår nya sida om EM i lantbruket uppe,

Biofarm.se

Den är ännu under konstruktion, hör gärna av er till oss om ni har frågor eller funderingar på 
info@greenfoot.se 
Varmt välkommen!


Vi är mycket glada över att kunna presentera ett koncept som inneburit en positiv vändpunkt för många bönder och som ger både ökad lönsamhet och bättre miljö. Lantbruket som från början handlar om vår natur och hushållning har blivit en industri. Den industriella livsmedelsroduktionen där jordbruket är grunden utvecklas kontinuerligt.
Nu går utvecklingen styrd av efterfrågan och politiska direktiv åter mot det ekologiska och biologiska hållet. I denna utveckling uppstår EM-Teknologin. Många talar om EM som vår återerövrade framtid.

Baskonceptet utgår från mikrobkoncentratet EM:1. I denna har flera arter förts samman i en gemensam kultur. Det är mikrober som förekommer allmänt i naturen och som aktivt hjälper till att optimera de naturliga kretsloppen . Dessa mikrober är redan verksamma i de flesta naturmiljöer. EM teknologins grundtanke är att vi säkrar och förstärker dessa mikrobers inflytande genom att se till att de är i överläge i de miljöer som är viktiga för oss. Mikroberna som vi talar om hör hemma i grupperna jäst, mjölksyre och fototropa bakterier i mikrobkoncentratet.
EM:1 görs aktivt genom ett jäsningsförfarande som påminner om att brygga öl. Fem procent vardera av EM:1 och rörsockermelass blandas med 90% vatten(helst utan klor) i ett jäskärl i rumstemperatur, gärna med termostat och vattenlås. Optimal temperatur är 35 grader C. Om det blir varmare än 40 grader går brygden förlorad(jämför med brödbakning). Efter sju dagar har vi väckt och förökat koncentratet EM-1 till ett brukskoncentrat som vi kallar för EM-A.
1 liter EM-1 ger härigenom 20 liter brukskoncentrat som kan användas till mycket. Vi tillhandahåller även färdigbryggd EM-A i större volymer med 1 års hållbarhet.

I alla slag av djurstallar skapas avsevärt bättre klimat och minimerad miljöstress genom att regelbundet sprinklas eller dimmas med EM:A blandat med vatten i förhållandet 1:300-1:500-1:1000.

Under hösten 2006 besökte vi en del lantbruk och större hönsfarmer i södra Tyskland. Paradexemplet var en gård med 18 500 frigående höns fördelade på tre stallar. EM dimmades in i stallarna med visst intervall samt tillfördes i dricksvattnet och i foderberedningen. I stallarna var det påfallande lugnt och odörmässigt neutralt. Hela besättningen var i frisk och full fjäderdräkt. Enligt bonden hade man dessutom sparat in 2 vaccinationstillfällen/besättning som inte längre behövdes. Djuren uppvisade en betydligt bättre hälsa med EM än man upplevt utan EM. Samma erfarenhet bekräftades av samtliga EM bönder vi besökt.

Med EM i livsmiljön nyttjar djuren fodret
bättre och får ett förstärkt immunförsvar.


Djur på bete får mindre problem med juver och ögon om de tvättas med EM-vatten på utsatta kroppsdelar. Även insektsplågan minskar markant för behandlade djur. Vi har mycket goda erfarenheter vad gäller svårläkta och infekterade sår där EM behandling i form av sårtvätt givit anmärkningsvärda resultat även i näst intill hopplösa fall.

Minskat kväveläckage

EM:A tillförs gödselsystemet tillsammans med gödselstarter Agrimest och Agrimineral varvid kvävet säkras och stannar kvar i gödslet. Gödslet blir växt och jordvänligare, mera homogent och får en angenäm doft. Kväveläckaget täpps till och den värdefulla kraften återinvesteras i växtlighetens hela livscykel och ger större skörd med högre näringsvärde och bättre lagringsegenskaper. Kvävevinsten i gödslet är c:a 30% och minskar i motsvarande grad behovet av konstgödsel. Bra för miljön och för plånboken! Resultatet börjar märkas efter 4 veckor.

Ströbäddar fungerar bättre om de duschas med EM:A blandat med vatten 1:200-1:500 lite då och då.

I odling har positiva effekter kunnat påvisas redan i så små mängder som 20liter EM:A per hektar och år. 50-100liter EM:A /hektar optimerar förutsättningarna för grödans hela livscykel och ger större skörd med högre näringsvärde och bättre lagringsegenskaper.

Växande gröda och betesmark mår bra av att bevattnas med EM:A blandat med vatten 1:300

Jordförbättring med större koncentration EM:A ges en vecka före sådd.

EM Silage

Förutsättningarna för hälsa och ekonomi i djurhållningen avgörs av ett fullgott foder.

De konventionella syra- och saltbaserade ensilagemedlen fungerar som konserveringsmedel och säkrar mot kvalitetsförluster.
Medel som bygger på mikroorganismer och enzymer gör däremot mycket mer nytta, då de inte bara konserverar fodret utan även förädlar det. 

Mikroorganismerna producerar livsviktiga aminosyror, vitaminer och antioxidanter. Mjölksyrorna säkrar en sänkning av ph-värdet som behövs för konserveringen av fodret. Därutöver producerar EM-Silage viktiga näringsämnena som gör djuren friskare och uthålligare. Jästmikrober hjälper till med en förjäsning av ensilaget som gör fodret lättsmält och smakligt.
Vetenskapliga försök, framför allt i Holland, visar att ensilering med EM-Silage ger ökad mjölkproduktion.

Feed Innovation Services har i tester påvisat en påtaglig ökning av propionsyra och en minskad produktion av ättiksyra och metangas i kornas idissling med EM-Silage. Något som gör gott såväl för miljön som för korna. Mindre metan är ett minskat bidrag till växthuseffekten.

Förändrade fettsyreförhållanden är en förmodad orsak till minskningen av metanbildning hos kornas idisslande. Samma förändring innebär en ökning av energitillgången för protein och mjölkproduktion. Lågt ph-värde förhindrar även bildning av smörsyra och sporer i ensilaget.

Den unika blandningen av jäst och mjölksyrabakterier i ensilagemedlet EM-Silage har visat sig ge ett fullgott foder och som dessutom ger en förbättrad ämnesomsättning. Djuren blir effektivare foderomvandlare, får bättre hälsa och skapar bättre ekonomi. EM-Silage ger ochså ett hållbarare foder efter att balarna eller silon öppnats och motverkar värmebildning i fodret. EM-Silage är ph neutralt och är därför inte korrosivt mot maskiner och teknisk utrustning.

Många skäl talar för att göra EM silage till standardpreparatet för ensilering.

Priser för EM-Silage - högkvalitetsfoder för ett mycket bra pris! 

EM-Silage, godkänd enligt kravs regler, ger ett suveränt foder till ett mycket bra pris. Prisbilden är mycket gynnsam.  I 20 litersförpackning på bag in box blir prisbilden på EM Silage än mer fördelaktig. Produktpriserna är exklusive moms och med reservation för den allmänna valuta- och handelsutvecklingen. Boka tidigt för säker leverans

Dosering och blandning:
2 liter EM-Silage blandas med 98 liter vatten och körs ut med 4 liter/ton grönfoder/ensilage.
För hö silage med ts halt på 50-60% blandas 2 liter EM-Silage med 198 liter vatten och körs ut med 8 liter per ton.
Märk att ensilagemedlet är en färskvara.
Den måste lagras i skugga och får inte bli varmare än 40 grader. Den med vatten utspädda brukslösningen måste användas samma dag och kan inte lagras. Oöppnat koncentrat har en hållbarhetstid på c:a ett år.


Agrimest starterkultur för gödsel initierar en positiv utveckling i gödslet som sedan förstärks med tilförsel av EM:A. Det kostar 2550kr i 10 liters dunk. Agrimest mineral säkrar gödslet som ett fullgödselmedel och kostar 45 kr/kg.

Dosering: Till 100m3 gödsel tillförs 2 kg agrimineral och 1 liter Agrimest blandat med vatten som transportmedium till gödslet. Samtidigt blandas 1 liter EM:1 och 1 liter rörsockermelass med 18 liter vatten till jäsning under vattenlås i sju dygn. Efter en vecka tillförs även jäsningen, som nu är aktiverad och förökad till EM:A, Till gödselbrunnen. Efter 4 veckor börjar man uppfatta resultat.

För ytterligare rådgivning om specifika tillämpningar och miljöer går det bra att kontakta oss via mail eller telefon.

Mailadress: info@greenfoot.se
Telefon: 0414-270 31
Mobil: 0738-366 549