EM i Industrin

Hans Helander, Mikael Edlund EMbesökare och Anders Karlsson framför den enkla Installationen som tillför EM till kompostmaterialet. Plastkontainern fylls på med EM brukslösning som med självtryck via Hans Helander, Mikael Edlund EMbesökare och Anders Karlsson framför den enkla Installationen som tillför EM till kompostmaterialet. Plastkontainern fylls på med EM brukslösning som med självtryck via

Varför Bakterier - och varför just EM-teknologin? Svaret kan ges som en formel:
Bakterier-Enzym-Hydrolys BEH


BEH står för substratsmältning till mindre molekyler, biopartiklar som integreras med cellernas reproduktion och eller energiförsörjning. När bakterier bryter ned kolföreningar tillgodogör de sig exempelvis kväve och fosfor som näringsämnen.

Alla grundämnens kretslopp sker genom och omfattas på ett eller annat sätt av bakteriell ämnesomsättning i den mikroorganiska näringskedjan. Nitrifiering,denitrifiering och ammox är väl beskrivna om än komplexa sammanhang där ett mycket stort antal grupper och arter av bakterier samverkar.

Det handlar om processer som har såväl aeroba som anaeroba faser och som innefattar många olika slags ämneomsättning. Rhodopseudomonas palustris och Spirillium är viktiga i denitrifiering och nedbrytning av lignin och många komplexa och giftiga klorföreningar samt skapar väsentliga näringsämnen för andra grupper mikroorganismer som har komplementär ämnesomsättning i näringskedjan. Jäsnings och syrningsbakterier främjar de mikroorganiska kretsloppen och borgar för ett differentierat näringsupptag med minimala förluster till miljön.

EM-teknologins treklang,facultativt aeroba fototropa,kemotropa och heterotropa Rhodopseudomonas palustris och Spirillium tillsammans med mjölksyre och jästbakterier har en mycket stor spännvidd och ursprunglig biokompetens som klara de flesta uppgifter i de flesta miljöer. Både direkt genom sin ämnesomsättning och indirekt som synnergieffekter genom att främja komplementära arter i näringskedjan.

EM-kulturens mikrobsammansättning ger en effektiv nedbrytning av alla organiska material och påverkar även andra ämnen positivt genom att verka antioxidativt dvs. stabiliserar exempelvis metaller och motverkar skadliga ämnens benägenhet att tas upp i näringskedjan. Genom optimering av nedbrytningen av organiskt material sker ochså en avsevärd minskning av volymen slutkompost.

Den positiva dominansen i den mikroorganiska miljön renar vatten, optimerar komposteringsförlopp och höjer förutsättningarna för hela miljön. EM-teknologin är en mjuk och kostnadseffektiv lösning på många både enkla och komplexa miljöproblem.

Plantarum m.fl. mjölksyrebakterier har dessutom bekräftats vara ett kraftfullt motmedel mot många sjukdomsalstrare och ses därför som ett biologiskt effektivt desinficerande rengöringsmedel. EM-teknologin främjar livet.

Oberoende referenser:
http://genome.jgi-psf.org/finished_microbes/rhopa/rhopa.home.html 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=276874&blobtype=pdf
http://lib.bioinfo.pl/meid:19754

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3609181/

http://www.mapleorgtech.com/solid-waste-management.html

Tillämpningar

EM har visat sig vara synnerligen kraftfullt som reningsmedel.


Det har en god effekt i de flesta miljöer vad gäller att minska odörproblem. Brukslösningarna, det aktiverade och förökade preparatet EM-A, blandas med vatten i proportionerna 1:500 - 1:1000 vilket ger mycket goda ekonomiska förutsättningar.
Tillämpningen har bäst effekt mot odörer via sprinklers och dimkanoner som i kontinuerligt upprepad intervall sprider preparatet över odörhärdarna, det illaluktande materialet. Installationskraven är relativt enkla doserare och sprinklermunstycken och som är lätta att automatisera.

Zoologiska miljöer sprutas med en brukslösning EM-A 1:300 dagligen för biologisk stabilisering och bättre lukt.

Som reningsmedel för avloppsvatten tillförs i första hand ochså EM-A blandat med vatten eller koncentrerat i några promille av den totala volymen. Genom insatser med EM i kombinationen EM-A och EM keramik kan avloppsvatten återanvändas. Något som blir allt mera viktigt eftersom rent vatten håller på att bli en bristvara.

I reningsverk rekommenderas en tillförsel EM-A i proportionerna 1:60 000 under en inkörningsfas för att successivt landa på dosen 1:30 000 - 1: 40 000 .

Avfallskompostering sker med den rekommenderade doseringen av 1 liter EM-A per ton eller kubikmeter avfall. Om det organiska materialet är mycket ankommet rekommenderas att EM:A tillförs med vattenspädning 1:50-1:150

Den optimala EM-effekten erhålles i en lufttät kompostering. Avfallet snarare ensileras än komposteras. Denna form av syrning och jäsning kallas på japanska för Bokashi och har mycket gamla anor i livsmedelsproduktionen. EM har en positiv effekt också på vanlig kompostering.

Miljöeffekterna i jord är att för växtlighet gynsamma mikrobsymbioser gynnas och stimmuleras. EM-kulturen används därför storskaligt i lantbrukets odling och djurhållning. EM-närvaron i marken ger även bättre hushållning med vatten och gör växtligheten härdigare mot såväl frost som insektsangrepp och mot i markerna förekommande oönskade svamparter, till exempel fusarium m.fl.

Miljöeffekterna i vatten är att en reningsprocess sker som ger ett renare, mjukare och klarare vatten. Vattenmiljöer som dras med algproblematik, dammar med grönalger och dåligt vatten rehabiliteras inom loppet av några få veckor med EM insatser.

Allmänna miljöeffekter inom exempelvis sophantering är att flugprblem minskar och att råttorna undviker miljön. Råttor uthärdar inte lukten av EM och flyttar till andra områden.

Park och naturförvaltningar kan ha god nytta av EM i synnerhet vad gäller skötsel av vatten miljöer. EM renar och främjar den biologiska mångfalden. Vattenmiljöerna kan besprutras med EM:A i volymen 1 liter per kubikmeter som total dos / sommar. Även mindre volym har god effekt men större volym däremot höjer inte effekten.
Det finns många miljöparametrar för vatten liksom det finns många olika slags jordar. Detta innebär att de optimala EM-effekterna nås med olika doser, intervaller och tidsanspråk.

EM är helt ofarligt och risken för överdosering ringa. En allmän rekommendation är att tillföra EM i miljöerna i en spädning med vatten. Då undviks eventuella surhets stötar i miljön som annars kan utgöra en stressfaktor vid inympningstillfället. Internationella erfarenheter visar att EM-insatser leder till en rehabilitering av miljöerna. Efter en tid återbefolkas de av sina naturliga livsformer. Såväl fiskarter som insekter och växtlighet återkommer i behandlade miljöer.

Växthusodlingen ger högre avkastning, mindre plantbortfall och mindre utsatthet för sjukdomar. Växter blir härdigare genom insatser med EM. Jordberedningen av såbäddar ympas en vecka före sådd. Riktlinjerna är att tillföra 200-5000 liter EM-A / hektar/år. Större delen av dosen kan tillföras koncentrerat i en spädning som underlättar en jämn inympning i såbäddarna vid höst och eller vårbruket.
Resten tillförs kontinuerligt genom bevattningen med förhållandet 1:300- 1:500. Erfarenheten visar en senare utveckling ovan jord än oympad kontroll. Med EM sker en ökning av grobarhet och bättre rotutveckling. Detta gör att EM-ympade odlingar går om och växer förbi oympad kontrollgrupp och ger bättre resultat vad gäller hela växtperioden. Växtligheten blir friskare och hållbarare.

För specifika vetenskapliga referenser och tillämpningsfrågor går det bra att kontakta oss, samt klicka på fliken EM-AKTUELLT där vi samlat aktuell forskning Vi har tillgång till kvalificerad expertis på många områden och är gärna delaktiga i lärande och utvecklingsprocesser som tjänar en positiv utveckling av våra livsmiljöer och våra verksamheter.