Antalet mikroorganismer är avgörande för hälsan

Levande probiotika med ett brett spektrum av mikroorganismer ger en mage i balans. Vårt immunförsvar utgår till största del från magen. Med EM får vi hjälp att hålla oss friska, rensa ut gifter och ta tillvara på näringen i maten vi äter. EM är ett till 100% naturligt tillskott som gör oss gott.

När bakteriebalansen i magen är optimal tillverkar bakterierna på egen hand enzymer, vitaminer samt bryter ner proteiner till aminosyror. Då tillgodogörs näringen från maten vi äter på bästa sätt. Tyvärr är det väldigt sällan optimalt då den mikroorganiska balansen i magen lätt störs. Maten vi äter behandlas på olika sätt så att den är långt ifrån sitt ursprungliga tillstånd. Maten är helt enkelt mer ”steril” än vad som är bra för oss. Det som går förlorat på vägen är den probiotiska effekten, dvs de goda bakterierna. Våra kroppar har under vår mänskliga utveckling samverkat med de goda bakterierna. Vi behöver dem för vår ämnesomsättning och för att maten ska kunna spjälkas upp och ta tillvara de näringsämnen vi får i oss. I många kulturer har tex mjölksyrning och andra probiotiska produkter varit en mycket viktig del i mathållningen. Idag får de flesta av oss i sig alldeles för lite av dessa mikroorganismer. Följden blir magproblem och ett sämre allmäntillstånd än vad man borde ha. Forskare har kopplat tillstånd som allergier och astma till för liten mängd verksamma mikroorganismer i tarmen. 

EM Bright är en ekologisk fermenterad dryck fylld av levande probiotikum av bredspektrumart som optimerar de nyttiga beståndsdelarna i EM. Det är milt, naturligt och kan ges till hela familjen. Den viktiga bakteriekulturen i tarmarna får stöd och balans och därmed förbättras immunsystemet. EM Bright hjälper kroppen att återfå en balans i tarmsystemet och skapa ett bra pH-värde. En liten dos varje dag gör stor skillnad på mikronivå. EM Bright är extra bra att ta för att återställa bakteriefloran i magen efter antibiotika eller annan medicinering. De goda bakterierna rensar ut rester av mediciner som kan samlas i tarmfickorna samt återför bra levande probiotika i magen. 

 


EM-X GOLD - det flytande guldet

När de samlade erfarenheterna från odling och djurhållning var så entydigt positiva, med bättre skördar, friskare djur och en allmänt positiv miljöpåverkan, var nästa steg att införliva EM-kulturen i våra livsmedel. De människor som arbetade aktivt med EM uppvisade en tydligt positiv hälsoutveckling och mådde påtagligt bra.

Men att få mikrobkulturen klassad som livsmedel var under rådande betingelser omöjligt och skulle kräva resurser som helt enkelt inte finns. Det saknas en oerhörd insats av grundforskning och en övergripande vetenskaplig samsyn om mikroorganismernas ekosystem innan ett så komplext preparat som EM kan godkännas som livsmedel.
Ett sätt att kringgå dessa svårigheter var att filtrera bort de levande organismerna från kulturen och bevara de nyttiga ämnen, syror, enzymer och vitaminer mm. som organismerna producerat. I en sådan procedur föddes EM-X Gold. EM-X framställs ur en EM-Kultur som jäses med havstång, papaya, ananas och säd.

EM-X Gold har blivit föremål för intensiva vetenskapliga studier och försök. Det finns ett stort antal fallbeskrivningar kring användandet av EM-X Gold utförda av läkare vid behandlingar av patienter.

EM-X Gold verkar stärkande på immunsystemet och förbättrar ämnesomsättningen.

Försök med råttor har visat att dessa kunde neutralisera giftintag mycket bättre än de utan EM-X Gold. I försök med bananflugor förlängdes flugornas livscykel markant.
Kliniska studier har vidare slagit fast att EM-X Gold höjer effekten av annan medicinering samt lindrar biverkningar. Vi har själva erfarit hur en släkting med svårartad cancer tack vare EM-X avsevärt bättre uthärdade kemoterapin och kunde upprätthålla en högre livskvalitet under sin sista tid.

I nyare litteratur om hälsa och sjukdom är begreppen oxidation och antioxidation centrala teman.
EM-X Gold har en mycket hög koncentration av antioxidativa ämnen som anses förklara dess positiva egenskaper. Hit hör flavonider och saponiner, ubiquinon och naturliga e vitaminer, mineral och mer än 60 olika ämnen, aminosyror och enzymer.

Allt i allt en dryck som vi kan behöva för att inte åldras så fort och för vår hälsa och som stöd för vår egen läkekraft, vårt immunsystem och som motkraft mot oxidation. Åldrandet efter 40 kännetecknas just av en successivt minskad förmåga att hantera de fria radikalerna i kroppen som blir allt mer exponerad för skadliga verkningar.
Det är viktigt att påpeka att EM-X inte är vare sig en medicin eller något specifikt botemedel. Det är en intressant dryck och kan bidra med ett ökat välbefinnande där det som mest behövs.

I kliniska försök med bl.a. bröstcancer har EM-X Gold förbättrat överlevnadstalen i jämförelse med kontrollgrupp utan EM-X Gold. Dagsdosen har i dessa fall varit 50-150 ml/dag. I följdverkningarna av radioaktiv smitta från Tjernobyl har EM-X Gold visat sig vara ett effektivt hjälpmedel att lindra dessa.

Den mest påtagliga och snabba effekten av EMX är att blodcirkulationen blir effektivare. Kroppen kan tillgodogöra sig näringsämnen bättre. Det forskas mycket kring EM-X Gold i alla världsdelar och en växande skara läkare intresserar sig för EM-X Golds potential som läkefrämjande hjälpmedel bland annat i vård av cancer, diabetes och allergiska åkommor.

 

EM FÖR HÄLSAN

EM, de effektiva mikroorganismerna, är en levande mikrobkultur med väl dokumenterade positiva hälso effekter. De har även givit upphov till en ny flora av probiotiska produkter.


Bra för hälsobalansen.

Just det för det är en fråga om balans på många olika nivåer.  EM-produkterna tillför en del kvalitéer som är viktiga på en väldigt grundläggande nivå. Det handlar om cellernas ämnesomsättning och behovet av väsentliga ämnen på biologisk partikelnivå.
Våra kroppar är biologiskt mycket kraftfulla och kloka och gör hela tiden bästa möjliga för oss inneboende i våra olika livsformer. Men hälsobalansen förutsätter att vi har en varierad och högkvalitativ kost. Något som det blir allt svårare att förverkliga inom ramarna för vår moderna livsföring. Vi lever i överflöd och lider samtidigt av bristsjukdomar, till och med av undernäring i extrema fall. EM tillfredställer några av kroppens fundamentala behov. Därmed klarar kroppen även bättre att hantera många av de nya ämnen som med olika grader av stress belastar vårt immunsystem och vår hälsa. De Effektiva Mikroorganismernas sammansättning har inspirerats av och blivit till genom upptäckten av en grupp fluorescerande mikrober bl.a. Rhodopseudomona och dessas anmärkningsvärt positiva effekter på miljön.

Där de i tillräcklig omfattning är närvarande stegras fruktsamhet och tillväxt dramatiskt, ämnesomsättningen optimeras i hela ekosystemet. Problemet var att dessa fototropa bakterier under många betingelser har svårt att hävda sig. EM-kulturens sammansättning av symbiosvilliga arter tillför ytterligare probiotiska kvaliteer samtidigt som pseudomonasbacterierna m.fl. gynnas. EM-kulturen präglas av "coprosperity" och "coexistence".


De ursprungliga "energibakterierna" tillsammans med jäst- och mjölksyrebakterier m.fl kan sägas skapa ett biologiskt mervärde av de ämnen som omsätts i biologin. Näringsvärden förbättras och restprodukter processas till återvinningsbara spårämnen, vitaminer, mineraler och aminosyror mm. som omedelbart kommer till nytta i den biologiska helheten som avgör systemets hälsa och välbefinnande.

Kombinationen av bakterierna i EM lägger grunden till ett bättre immunförsvar och ökad livskraft.Allt detta kan beskrivas biokemiskt och är därmed begripligt inom ramarna för vår vetenskapliga världsbild. Alla aspekter av EM är emellertid inte möjliga att beskriva biokemiskt. Hur helheten kommunicerar med sig själv exempelvis integrerar biologiska substanser som kan beskrivas kemiskt men som samtidigt överskrider ramarna för konventionellt vetenskapliga förklaringar.
Biologin är även energetisk, handlar om energi som vibrerar, strålar och flödar och som uppenbarligen manifesterar sig på olika sätt i de levande förloppen. Den kände biologiska filosofen Gregory Batesson har tillfört nya perspektiv på biologin inte minst i sin bok "Ande och Natur". Han slår fast att allt levande åtföljs av medvetande och att medvetande på en viss nivå och som kommunicerar, kan beskrivas som mentalt eller andligt.Även i den moderna biologiska världsbilden slås fast att kommunikation utgör en grundförutsättning för allt liv samtidigt som fenomenet självt definieras som ett icke fysiskt fenomen..

Begreppet biologisk resonans och helhetens kommunikativa natur bekräftas bl.a. av att även mycket småskaliga aktiviteter ofta får storskaliga effekter. Genom att ympa EM-kultur i olika leror under en viss tid har den probiotiska informationen tagits upp och lagrats in i lerornas mikrokristallina skikt. När dessa leror bränns utan tillgång på syre skapas ett keramiskt material med probiotisk verkan, utstrålning. Genom att tillföra dessa keramiska material till byggmaterial, förvaringskärl, plaster och textilier och vid miljösanering och vattenrening har påtagliga positiva resultat redovisats. De keramiska materialen har liknande egenskaper som den levande mikrobkulturen. De har sammanfattningsvis antioxidativa egenskaper och neutraliserar många former av skadliga ämnen och dessas effekter på miljön.

Med andra ord gör EM det möjligt att skapa för oss avsevärda kvalitetsförbättringar även i vår yttre miljö. Vad sägs om emballage som verkar konserverande på livsmedel eller textilier med läkande egenskaper. Dessa finns redan.

Det här med hälsa och välbefinnande har många olika bottnar och är i det mikrobiologiska perspektivet inte mindre komplext. Även om EM har en vetenskaplig bakgrund så har det sin grund i våra traditionella erfarenheter och kunskaper om jäsning och mjölksyrning.

Det verkar finnas en viktig balans mellan svamparter och bakterier som kan leda till antingen hälsa eller sjukdom. Om vi ändå vill aceptera en enkel utgångspunkt så har vi med EM anledning att vara hoppfulla, eftersom vi bevisligen erövrat möjligheter att lösa även svåra hälsoproblem. När vi vidare lär oss i än högre grad att samarbeta eller utvecklar vår förmåga till kommunikation med naturen och varandra,vilket borde vara vårt ansvar, kan framtiden bli en mycket positiv överraskning


EM Läkesalt - stärker ämnesomsättningen och hälsan

EM Saltet är mättat med de positiva EM-egenskaperna och innehåller den komplexa mångfalden av mineral och spårämnen som är livets byggstenar och som överensstämmer med sammansättningen i urhavet och i fostervattnet.

Enligt japanska studier höjs effekterna av EM-X Gold i kombination med ett dagligt intag av EM Saltet.

EM Salt är framställt enligt en gammal asiatisk tradition för framställning av läkesalt. Genom flera steg av upphettning renas saltet från skadliga verkningar. Saltet utvinnes ur djuphavsvatten som är fritt från oxiderande ämnen och ympas därefter med EM mikroberna samt
EM-X Gold. I denna process mättas saltet med de goda bakterierna, enzymerna och mineralerna.

De nya perspektiven som mikrobiologin öppnar oss för låter oss se nya sammanhang. De levande cellerna producerar och omger sig med från ett hundratal till flera tusentals enzymer som kan styra ämnesomsättningen enligt komplexa genetiska mönster med atomprecision.

Förutsättningen för hälsa handlar om tillgången på näringsämnen och spårämnen på biologisk partikelnivå. Ett riktigt natursalt bör ge oss en bra sammansättning av dessa och tillfredställa de mikrobiologiska behoven.
Tyvärr har marknaden dominerats av rent koksalt vilket i sig kan verka som ett gift, vilket även uppmärksammats och legat till grund för att en allmän skepsis mot salt har utvecklats.

Salt av hög kvalitet är emellertid livsviktigt för hälsan och utan salt klarar vi oss inte. Med salt associeras vanligen att det är korrosivt dvs. verkar oxiderande. Det gäller också för vanligt havssalt och det renade koksaltet exempelvis i än högre grad än vanligt havssalt.

Med EM saltet och andra traditionella läkesalter har de oxiderande egenskaperna eliminerats och omvandlats till antioxidativa läkesalter. Dessa utgör idag för många ett livsviktigt kosttillskott när kvaliten på våra livsmedel och matvanor försämras. EM saltet ger ämnesomsättningen en positiv kick och kan därigenom ha en dramatiskt positiv effekt på vårt välbefinnande och försvar mot sjukdomar.EM saltet kan med fördel blandas och drygas ut med ett gott havssalt för det dagliga bruket. EM saltets information tas i viss grad upp av havssaltet och ger oss kvalitet till ett rimligt pris.