Vad är EM?

EM är en förkortning för Effektiva Mikroorganismer och utvecklades av Dr. Teruo Higa i Japan för 35 år sedan. EM består av tre specifika grupper av välgörande mikroorganismer som förekommit sedan urminnes tider  i naturen, men som på många ställen minskat eller försvunnit pga människans inverkan på ekosystemet. Växter, djur och människor ökar sitt immunförsvar då vi tillför EM, exempelvis i trädgården, i djurens miljö, lantbruket eller i vattnet. Det är kombinationen av de olika mikroorganismerna som gör EM så kraftfullt.

EM har en bred applikation, inga adversiva effekter och är fördelaktigt för växter, djur och människor. Enkelt uttryckt kan man säga att EM lever på vårt avfall medan vi lever av mikroorganismernas avfall. Mikroorganismer förekommer naturligt överallt i miljön och i våra organ. 

Enligt professor Higa finns det tre typer av mikroorganismer: de positiva, de negativa och de opportunistiska, det vill säga de som vänder kappan efter vinden. (Egentligen finns det inte negativa mikroorganismer, alla har en viktig funktion i naturens helhet, men ibland hamnar bakterier fel eller tar över och orsakar sjukdom och obalans i ekosystemet.)
De positiva bekterierna är sådana som hjälper oss, till exempel mjölksyrebakterier som behövs i tarmen. De negativa är bakterier som kan orsaka sjukdomar och de opportunistiska är den stora gruppen som är neutrala för oss. Människor eller djur med försvagat immunsystem kan drabbas av opportunistiska infektioner, dvs de får en infektion av en mikroorganism som kroppen normalt inte blir sjuk av. De flesta bakterier är opportunister.  

Higas teori är att med hjälp av EM öka mängden positiva bakterier och att de därmed drar med sig opportunisterna i ett positivt arbete. Styrkan hos EM ligger alltså inte bara i att den innehåller goda mikroorganismer utan också att dessa i sin tur drar med sig de opportunistiska. Detta innebär att EM fungerar i alla miljöer och stimulerar de bakterierna som trivs just där. 

Mikroorganismerna i EM förtrycker andra grupper av mikroorganismer som skapar förruttnelse, mögel och ohälsosam svamptillväxt (ex candida) så att dessa inte dominerar. De "goda" bakterierna hindrar även fria radikaler och degeneration - EM verkar alltså som en antioxidant. I vårt moderna samhälle och vår livsstil har en obalans skapats, där de goda bakterierna minskat, bland annat på grund av konventionell odling, besprutning, utarmning av jordar samt antibiotika och mediciner till både människor och djur. Därför behöver växter och djur hjälp med att tillföra de positva mikroorganismer som återställer den ursprungliga balansen.


EM produceras genom en naturlig process (ej på kemisk väg) och är inte genetiskt modifierade.

Vad innehåller EM?

EM innehåller mikroorganismer, mjölksyrebakterier, jäst och fototropa bakterier. Många av dem har varit i mänsklighetens tjänst under lång tid.

Observera att våra foderblandningar innehåller en annan mikrobsammansättning, där de fototropa inte är med. Förklaringen under gäller originalblandningen i EM, främst avsett för odling och kompostering.

De viktigaste är:

1. Fotosyntesbakterierna Rhodopseudomonas Palustris och Spirillium är oberoende mikroorganismer som lever av rötter, organiskt material och gaser samt tillgodogör sig energi från solljus och jordvärme. De producerar metaboliter som aminosyror, nucleinsyror, bioaktiva substanser och sockerarter som är viktiga för växternas liv. Metaboliterna absorberas direkt av växterna samt verkar som förökningssubstrat för mikrober. Härigenom gynnar de fototropa mikroberna utvecklingen av andra gynnsamma mikrober i växternas rotzon


Så förökas exempelvis VA (= vesicular-arbusculare)-Mycorrhizae i rizom tack vare nitrogenbeståndsdelar (aminosyror) som uppstår som sekretions substrat av fotosyntesebakterier. VA-Mycorrhizae gör fosfor tillgängligt for växterna. VA-Micorrhizae kan samexistera med Azotobakter (= kvävefixerande bakterier), och därmed öka kvävebindningsförmågan hos Leguminosa arter. Rhodopseudomonas Palustris och Spirillium är dessutom viktiga i denitrifikationsprocesser och vad gäller nedbrytning av lignin och många komplexa giftiga mångklorerade ämnen. De kan leva såväl anaerobt som aerobt och har en otrolig spännvidd som ämnesomsättare.

2. Mjölksyre-bakterier producerar mjölksyra av sockerarter och andra karbohydrater, som produceras av fotosyntesbakterier och jäst. Mjölksyran är desinfekterande och konserverande . Mjölksyran neutraliserar skadliga mikrober och bidrar till effektiv nedbrytning av organiska material.

3. Jäst skapar en syntes av icke-mikrobiella nyttiga substanser till växtutveckling från aminosyror och sockerarter, som avsöndras av fotosyntesbakterier, organiska material och växtrötter. Bioaktiva substanser som produceras av Jäst (hormoner og enzymer) aktiverar celldelning och rotutveckling. Jästsubstraterna är också viktiga och gynnsamma för Fotosyntesmikrober och Aktinomyceter.

När EM-Kulturen inympas i ekosystemen gynnas symbiosen och dess tillväxt av för livet positiva mikroorganismer. I den positiva livsmiljön undertrycks och motverkas inflytelse av för livet negativa organismer. Hela ekosystemet utvecklar hälsa och livskraft.
 

EM är KRAV-godkänt


EM är godkänd av KRAV och kan användas i ekologisk odling.

Vetenskapliga studier visar på att EM både ökar skörden och förbättrar jordens kvalitet. Vi samlar kontinuerligt på oss rapporter och forskningsresultat - för mer läsning om det - klicka här. 


Här finns våra olika produkter - goda mikroorganismer och levande probiotika för hästar, människor, trädgård och odling

EM renade innanhavet Seto


EM, Effektiva Mikroorganismer, är väl etablerat sedan 30 år tillbaka och används på alla kontinenter i mer än 130 länder.
EM hör till de verkligt progressiva landvinningar som gjordes under 1900 talet och bidrar till att lösa många miljöproblemen vi ärvt från samma epok.

EM löser inte bara problem utan tillför helt nya betingelser för ekonomi och kvalitet i privata hushåll lika väl som i offentlig sektor och industri.

Det mest slående och imponerande projektet utgörs av rehabiliteringen av det Japanska innanhavet Seto.

Här har reproduktionszoner som varit döda återupplivats och den biologiska mångfaldens utveckling pekar kraftigt uppåt som en följd av kraftfulla insatser med EM. Seto havets utveckling väcker stort internationellt intresse och är en fin referens för att det är möjligt att restaurera skadade naturmiljöer.

 


För mer länkar till artiklar och rapporter om EM och tillämpningar runt om i världen, klicka på fliken EM-AKTUELLT!

EM i världen - internationella erfarenheter och verksamhetsområden

EM utvecklades för den agrara sektorn och livsmedels-produktionen på 1980-talet i Japan. Konceptet föll väl ut och gav bättre skördar, levande jordar och friskare djurhållning.

I Asien är EM idag ett viktigt inslag i de olika sektorerna inom livsmedelsproduktion. Utöver produktionsökning ger EM stora förbättringar för miljön. Djurstallar fick ett nytt inomhusklimat utan miljöstress och utan aggressiva odörer. EM har av det skälet kommit i bruk i exempelvis zoologiska anläggningar.

Såväl växter som djur får ett förbättrat immunsystem och mår bättre med EM.
Inom risodlingen erfors att vattenkvaliten blev synbart bättre och EM började tillföras skaldjurs och fiskodlingar med mycket positiva resultat. EM´s effekter inom livsmedelsproduktionen och i synnerhet på miljön används inom sophantering, vattenrening, miljö och naturvård. Som miljömedel används EM framgångsrikt mot odörproblem i stor skala i många av världens storstäders avfallsanläggningar. EM ger ochså avsevärda förbättringar inom kompostering avseende nedbrytning och biologisk stabilisering, med andra ord uppnås minskning av volym och bättre kvalitet hos slutprodukt. EM har stor betydelse inte minst i fattigare länder genom att vara en enkel teknologi i praktiken och med mycket bra ekonomiska förutsättningar. Det ger möjligheter att lösa livsmedels och miljöproblem i stor skaliga projekt med bekräftad positiv erfarenhet.

EM har därför ochså erövrat stora marknader i Europa och i USA ja i hela världen. Nya verksamhetsfält för EM är den mänskliga hälsan och välbefinnandet. EM produkter har etablerats och väcker stort intresse hos en växande skara läkare och vårdande personal. EM har självklart ochså en stor potential för oss själva och tillför samma kvaliteer till oss som i den övriga biologin.

Den senaste utvecklingen i EM världen har handlat om material. Det är främst EM keramiken som initierat tillkomsten av nya produkter som olika byggmaterial, skivor, färg, klister, plast etc. Några promille EM Keramiskt pulver i processerna ger påtagliga kvalitetsförbättringar. Även EM textilier har skapats som främjar läkande och välbefinnande hos de som bär dessa. Det keramiska materialet tycks även neutralisera s.k. elektrosmog och hjälpt människor med el-överkänslighet att få en lugnare miljö.

Är du intresserad av att läsa mer om EM och dess tillämpningar runt om i världen?
Gå till fliken EM-AKTUELLT!

Lösningen på miljöproblemet finns hos naturen självKan något så enkelt som bakterier vara en lösning på många av vår tids största problem som miljöförstöring, matbrist och sjukdomar? Ja, det menar den japanske forskaren och agronomen Teruo Higa som är hjärnan bakom utveckling av den bakteriekultur som fått namnet Effektiva Mikroorganismer, EM. Idag är det allt fler som inser de svindlande möjligheterna med Effektiva Mikroorganismer. 

Mat, hälsa och miljö är några av vår tids största utmaningar. Ofta handlar lösningar på dessa problem om avancerad teknologi och kemiska medel som ska hjälpa mänskligheten framåt. Men den japanska forskaren Teruo Higa har gått en motsatt väg. Han menar att lösningen finns hos naturen själv och att vår uppgift är att hjälpa naturen att hjälpa sig själv.

Efter många års grundforskning vid lantbruksuniversitetet Ryukyus på Okinawa i Japan,presenterades i slutet av 1980 talet konceptet om de effektiva mikroorganismerna. En helt ny teknologi för biologisk och ekologisk livsmedelsproduktion, baserad på bakterier och svamparter som förekommer i naturen, men som tyvärr minskat pga utarmningar och konventionell besprutning. 

Effektiva Mikroorganismer är en balanserad kultur med symbiotisk samverkan mellan jästsvamp, mjölksyre och fototropa bakterier. Denna trio av arter ger upphov till en kraftfull stimulans och tillväxt av hela det ekosystem som lever i markerna och ledsagar en positiv utveckling i växternas rotzoner.

Vi på Greenfoot är stolta över att vi var de första som introducerade EM i Sverige och vi har arbetat med denna revolutionerande japanska mikrobkultur, dess produkter och tillämpningar sedan 2005.