Nyheter och resultat med EM

Ute i världen görs ständigt nya upptäckter kring tillämpningen av EM. Här samlar vi efterhand forskningslänkar, publicerade artiklar och exempel på hur EM används i olika miljöer. 

Den här artikeln är till 100% kopierad från vetamer.nu, länk i slutet finns till sidan: 

Tarmbiota, eller tarmflora som man även kallar det ibland, är ett hett ämne inom näringslära, både för hästar och människor. De senaste åren har banbrytande forskning gjorts på ämnet och man har kunnat visa på att artsammansättningen bland de mikroorganismer, och då framför allt bakterier, som befolkar våra tarmar kan skilja sig dramatiskt åt mellan människor med olika sjukdomar. En stor artmångfald, dvs att det finns många olika arter av mikroorganismer, i tarmen har setts hos friska individer, medan hos personer med till exempel fetma, diabetes och metabolt syndrom är artvariationen lägre. Inom forskarkretsar har man till och med börjat benämna tarmbiotan som ett eget organ, och med tanke på att vi har 10 gånger så många mikroorganismer i magen som vi har celler i kroppen, så vore det egentligen konstigt om de inte påverkade våra kroppar alls.

Hästars tarmbiota har vi inom häst-nutritionsvärlden talat lite mer om eftersom hästen likt andra gräsätare är beroende av bakterier som bryter ner fibrer (cellulosa) för att få energi. Även hos kor och andra idisslare är våmfloran, alltså de mikroorganismer som finns i våmmen, relativt välstuderad. Hos hästar har man en tid känt till att tarmbiotans sammansättning förändras beroende på vad hästen får för mat, och vid en foderstat med mycket stärkelse (från havre, korn eller majs tex.) så har man sett att det blir fler mjölksyreproducerande bakterier i tarmen, vilket gör tarmen sur. Detta är negativt för tarmhälsan och rubbningarna i tarmbiotan kan i värsta fall orsaka onormal gasbildning eller andra bekymmer med kolik som följd.

Mikroorganismerna hos EMS-hästar jämfört med friska

På senare år har man i högre grad börjat studera mikrobiotan hos hästar, i närmare samband med sjukdomar, precis som man har gjort hos människor. Tidigare har man kunnat påvisa att tarmbiotan hos hästar med pågående fång skiljer sig från den hos friska hästar. I en rykande färsk studie från Univeristy of Kentucky studerades tarmbiotan hos tio hästar diagnosticerade med sjukdomen EMS (Equine Metabolic Syndrome, som innebär att hästen är överviktig, har låg insulinkänslighet och därför kan reagera mycket negativt på höga halter av socker i maten, och dessutom löper stor risk att få fång) och jämfördes med tio friska kontrollhästar. Alla hästar var i ungefär samma ålder, och fick samma foder, vilket bestod av enbart gräshö, gräs och mineraler.

Mikroorganismerna studerades genom DNA-analys av avföringsprover. Man kunde se att hästar med EMS inte skiljde sig signifikant från friska i mängden olika bakteriearter, men däremot sågs en stor skillnad i relativ förekomst, det vill säga hur stora de olika grupperna var. Medan de friska hästarna hade jämnare utbredning och ett jämnare antal mikroorganismer inom varje art, så sågs hos EMS-hästarna lägre nivåer av vissa bakterier och högre av andra. Detta kan i sig vara ett problem då stark dominans av en eller några enskilda arter naturligtvis har stor betydelse för hur tarmen påverkas. Ett intressant fynd som gjordes var att man hos EMS-hästarna såg höga förekomster av en typ av bakterier som även ses hos människor med fetma och metabolt syndrom. En annan iakttagelse var att de friska hästarna hade fler av en typ av bakterier som bryter ner fibrer, vilket skulle kunna tolkas som att friska hästar kan bryta ner fibrer mer effektivt.  Eftersom båda grupperna stod på exakt samma foderstat, och endast åt grovfoder, så är det intressant att de sjuka och de friska hästarna hade så olika förekomst av dessa bakterier.

Som med mycket annat så vet vi långt ifrån allt om hur tarmbiotan påverkar. De olika bakteriearternas egenskaper är inte helt utforskade, men generellt verkar vissa arter kunna förknippas med ”god tarmhälsa” även hos hästar. I denna studie hade också EMS-hästarna färre av dessa bakterier, och de friska hästarna fler. Det är svårt att dra några exakta slutsatser om vad detta egentligen innebär, och ännu svårare är det att bedöma vad som är hönan och vad som är ägget. Helt klart är att mer forskning behövs. Denna studie är den första som jämför tarmbiota hos friska hästar och hästar med EMS, och förhoppningsvis är fler på väg på samma ämne.

Elzinga et al. 2016 Comparison of the fecal microbiota in horses with Equine Metabolic Syndrome (EMS) and metabolically normal controls fed a similar all forage diet. Journal of Equine Veterinary Science, in press.

Länk till artikeln: 
http://vetamer.nu/2016/05/27/skillnader-i-tarmbiotan-hos-hastar-med-ems-jamfort-med-friska-hastar/

EM (effektiva mikroorganismer) förbättrar kvaliteten på jorden, tillväxten av plantor och skörd. Det framgår i en välskriven artikel från Permakulturinstitutet The Permaculture Research Institute. Jordens system erbjuder ett skydd genom en balanserad relation mellan patogena och biljoner främjande mikroorganismer som arbetar tillsammans i synergi. Närvaron av de goda mikroorganismerna i jorden är vad som skiljer åt mellan en "levande jord" och en "död jord".  

Det finns många fördelar med att introducera mikroorganismer genom att tillföra kompost, gödsel och s.k. "kompost-te", men enligt forskningsresultaten i artikeln är tyvärr de goda mikroorganismerna ofta kortlivade när de väl kommer i jorden. Den stora fördelen som EM har över mikroorganismer i organiskt material är att de främjande mikroberna är i mycket större antal, och från början förekommer i optimal balans när de introduceras. Därför förekommer de under en mycket längre period i jorden, länge nog för att etablera gynnsamma förhållanden för växter.  

Studier har visat att användningen av EM i jordbruk både konkurrerar ut jordburna patogena bakterier (icke-önskvärda) OCH ökar nedbrytningen av organiska material, vilket innebär att tillgängligheten av mineraler, näringsämnen och viktiga organiska beståndsdelar kommer växterna till nytta (Singh 2003). 
Dessutom ökar EM aktiviteten av främjande inhemska mikroorganismer (som redan finns i jorden), till exempel mykorrhiza, som fixerar kväve från atmosfären och på så sätt minskar behovet av konstgödsel och besprutning med kemikalier. Genom att EM förbättrar jordkvaliteten får det signifikant positiva effekter på planttillväxt, blomning, fruktsättning och mognad av grödor (Lévai 2006). 

En annan undersökning visar även att genom att introducera goda mikroorganismer med EM i jorden stöttas plantorna då jordbundna mikrobiologiska sjukdomar minskar. Inympning av EM stimulerar den sk. "Rotation effect", ett tillstånd som är ett resultat av renegation av främjande organismer och minskat antal patogena bakterier. De patogena bakterierna får helt enkelt för hård konkurrens och svälter för att kunna göra någon skada (Johan and Jesper, 2005) 

Artikeln sammanfattas med att de olika arterna av mikroorganismer i EM kompletterar varandra och samverkar med plantornas rötter i jordens ekosystem. Det leder till att plantorna växer exceptionellt bra i jord som är behandlad med Effektiva Mikroorganismer. Forskningen är bedriven på original-EM, utvecklad av EMRO Japan tillsammans med professor Higa. Läs gärna hela artikeln med referenser till forskning HÄR. Den är på engelska och vi tycker den är väldigt intressant.

Här kan du läsa mer om vad EM är.


KLICKA HÄR för att komma till vår butik

Vi på Greenfoot önskar lycka till med odlingsåret 2017!

Med vänlig hälsning
Ingegerd och Kim

Inflammationer i lägre delen av magen hos hästar kan vara resultatet av obalans hos mikroorganismerna i hästens tarmsystem, enligt kanadensiska forskare. 

Forskare på universitetet of Guelph i Ontario har karaktäriserat det totala antalet mikrober i magen och tarmarna hos friska hästar och jämfört det med antalet mikrober hos hästar med maginflammation, känd som kolit. 

Tarmarna hos hästen innehåller en av de rikaste och mest komplexa mikrobiella populationen på planeten och spelar en kritisk roll för hälsa och en lång rad sjukdomar.

Totalt 195,748 sekvenser analyserades från friska hästar samt från hästar som drabbats av maginflammationer. 

"De friska hästarna hade en signifikant högre närvaro av mikroorganismer och bakterier, medan hästar med maginflammation hade lägre antal bakterier och ett överskott av Fusobakterien (denna bakterie konkurreras ut av effektiva mikroorganismer). 

"Den markanta skillnaden i antalet goda mikrober mellan friska hästar och hästar med maginflammation indikerar att maginflammation beror på mikrobiell obalans (dysbiosis)", hävdar forskarna. 

Hästar har mycket stor mängd tarmar där bakterier jobbar anaerobt (ytan syre) och fibrolytiska bakterier producerar fettsyror som utgör källan för hästens energireservoar. 

En väl fungerande tarmtrakt där bra mikroorganismer finns i gott antal och i balans är kritiskt för upprätthållande av hästens hälsa. Balansen hos hästens magbakterier är väldigt känslig för faktorer som foderbyten, årstidsskiftningar och medicinering, vilket kan leda till katastrofala konsekvenser för hästens hälsa som helhet. Forskarna menar vidare att sjukdomar och följdsjukdomar som orsakas av obalans i mage/tarm är den huvudsakliga dödsorsaken hos hästar. 


Källor:
Studien fick stöd av Equinr Gelph, en avdelning hos Guelph-universitetet. 
Hela studien kan läsas här:
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0041484

 

 

Etiketter: hästhälsa

Varje människa bär på väldiga mängder mikroorganismer. Bakterierna underlättar matsmältningen och slåss mot skadliga mikroorganismer. En studie visar nu att en isolerad ursprungsbefolkning bär på många fler "goda" bakterier än vad vi andra gör.

Forskare har kommit fram till att minskad variation av mikrobiota, bland annat på grund av överanvändning av antibiotika, bidragit till ökningen av astma, allergier, diabetes och övervikt.

En studie av yanomamifolket i Venezuela visar att de har dubbelt så stor variation av mikroorganismer som en jämförelsegrupp i USA, och 30–40 procent större än två andra grupper, från Venezuela och Malawi. Bakterierna som finns hos yanomami, men inte de andra, kan exempelvis skydda mot njursten.

– Vår studie antyder att det förmoderna mikrobiota var sammansatt av en större variation av bakteriefunktioner jämfört med människor som påverkats av moderna företeelser, säger professor Gautam Dantas vid Washington-universitetet i Saint Louis.

För mer läsning om EM och hälsa - klicka här.

Rönen publiceras i Science Advances.

För läsning av hela artikeln:

Sciende Advances 17/4 2015:


http://advances.sciencemag.org/content/1/3/e1500183


 


Hemma har vi precis stoppat tomatfröerna i jorden och väntar spänt på att de ska komma upp. Under tiden presenterar jag här tre studier som alla handlar om resultat då man använder EM (och Bokashi) i tomatodlingar. 

Första studien är utförd under 2014 och handlar om att behandla fröerna med EM-A (Mikroferm) innan sådd samt bladgödsling med EM-A. Studien visade att behandlingen höjde skörden med 35 - 44%. Då EM-A tillfördes fröerna före sådd, kombinerat med att plantorna sprayades med utspädd EM-A (dvs Mikroferm) fick det signifikant effekt på tomatplantornas fruktsättning. I studien rekommenderas EM för kommersiella tomatodlingar. 

Referens: Acta Scientiarum Polonorum Horticulture – 2014  ( Peer Review ). 
Peer Review är en vetenskapligt granskad tidskrift om jordbruk.


I studie nummer två, utförd 2011 av Biological Agriculture and Horticulture, studeras upptag av kväve när jorden som tomatplantorna växer i ympats med EM-A. Slutsatsen är att då jorden tillförts EM-A (dvs Mikroferm eller aktiverat EM-1) hade tomatplantorna ett jämnare upptag av kväve vilket gav höjd skörd samt friskare och mer motståndskraftiga plantor. 

"The percentage of fruits in the best quality class was significantly higher in the EM treatment in both years. N, P and K contents in tomato leaves of the EM treatment were reduced, whereas the Fe content was higer. A more even N supply to the plants in the EM treatment, combined with the effect of a direct stone dust-application onto the plants, clearly increased plant yield and fostered plant health!


Referens: Biological Agriculture and Horticulture, 2011, Vol. 27, ( Peer Review )

I den tredje och sista studien, Journal of Crop Production från 2001, påvisas att EM-A samt EM Bokashi i jorden gav höjd skörd med bättre kvalitet samt högre halt av C-vitamin i tomaterna. 

 "EM inoculation increased vitamin C concentration in fruit from all fertilization treatments. It is concluded that both fruit quality and yield could be significantly increased by EM inoculation to the organic fertilizers and application directly to the soil."


Referens: Journal of Crop Production, 2001 ( Peer Review )

Länk för vidare läsning: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J144v03n01_15?src=recsys#.VLWmfyjvX_AVi som har provat hemma vet redan en del av detta, och har märkt att plantorna blir friska och genererar stor skörd. Många har även märkt att plantorna står sig längre mot kylan på hösten. Det är ju ändå alltid intressant att se hur resultaten blir i större studier. Det som är bra för vår jord är bra för våra växter och oss. 

För de som är intresserade av att läsa studie 1 och 2 i sin helhet, och inte har tillgång till tidskriften Peer Review, kontakta oss på info@greenfoot.se så skickar vi gärna över dem i PDF-format. 
    
 

Den här artikeln i Huffington Post (4/1 2015) berättar om forskningsresultat kring hur bakteriefloran i magen är nära sammankopplad med mental hälsa. Studiens resultat visar hur bra bakterier kan hjälpa till att motverka ångest och depression. Vid obalans i magens bakterieflora bildas inflammatoriska tillstånd som påverkar såväl vår psykiska som fysiska hälsa. 

In recent years, neuroscientists have become increasingly interested in the idea that there may be a powerful link between the human brain and gut bacteria. And while a growing body of research has provided evidence of the brain-gut connection, most of these studies so far have been conducted on animals.

Now, promising new research from neurobiologists at Oxford University offers some preliminary evidence of a connection between gut bacteria and mental health in humans. The researchers found that supplements designed to boost healthy bacteria in the gastrointestinal tract ("prebiotics") may have an anti-anxiety effect insofar as they alter the way that people process emotional information.

While probiotics consist of strains of good bacteria, prebiotics are carbohydrates that act as nourishment for those bacteria. With more evidence that gut bacteria may exert some influence on brain function and mental health, probiotics and prebiotics are being studied for the potential alleviation of anxiety and depression symptoms.

"Prebiotics are dietary fibers (short chains of sugar molecules) that good bacteria break down, and use to multiply," the study's lead author, Oxford neurobiologist Dr. Philip Burnet, told The Huffington Post. "Prebiotics are 'food' for good bacteria already present in the gut. Taking prebiotics therefore increases the numbers of all species of good bacteria in the gut, which will theoretically have greater beneficial effects than [introducing] a single species."

To test the efficacy of prebiotics in reducing anxiety, the researchers asked 45 healthy adults between the ages of 18 and 45 to take either a prebiotic or a placebo every day for three weeks. After the three weeks had passed, the researchers completed several computer tests assessing how they processed emotional information, such as positive and negatively-charged words.

The results of one of the tests revealed that subjects who had taken the prebiotic paid less attention to negative information and more attention to positive information, compared to the placebo group, suggesting that the prebiotic group had less anxiety when confronted with negative stimuli. This effect is similar to that which has been observed among individuals who have taken antidepressants or anti-anxiety medication.

The researchers also found that the subjects who took the prebiotics had lower levels of cortisol -- a stress hormone which has been linked with anxiety and depression -- in their saliva when they woke up in the morning.

While previous research has documented that altering gut bacteria has a similarly anxiety-reducing effect in mice, the new study is one of the first to examine this phenomenon in humans. As of now, research on humans is in its early stages. A study conducted last year at UCLA found that women who consumed probiotics through regularly eating yogurt exhibited altered brain function in both a resting state and when performing an emotion-recognition task.

"Time and time again, we hear from patients that they never felt depressed or anxious until they started experiencing problems with their gut," Dr. Kirsten Tillisch, the study's lead author, said in a statement. "Our study shows that the gut–brain connection is a two-way street."

So are we moving towards a future in which mental illness may be able to be treated (or at least managed) using targeted probiotic cocktails? Burnet says it's possible, although they're unlikely to replace conventional treatment.

"I think pre/probiotics will only be used as 'adjuncts' to conventional treatments, and never as mono-therapies," Burnet tells HuffPost. "It is likely that these compounds will help to manage mental illness... they may also be used when there are metabolic and/or nutritional complications in mental illness, which may be caused by long-term use of current drugs."

The findings were published in the journal Psychopharmacology.


http://www.huffingtonpost.com/2015/01/04/gut-bacteria-mental-healt_n_6391014.html

SAMMANFATTNING:

 

Studien gjordes för att undersöka effekten av gödsel fermenterad med hjälp av EM enligt Bokashi-metoden, och hur detta påverkar avkastning och näringssammansättning vid odling av ärtor (av sorten Vigna unguiculata L.). I studien användes tre olika typer av gödsel i kombination med EM: från kor, getter samt höns. Resultaten jämfördes med både icke-gödning av växterna samt konventionell gödslingsmetod och visade att gödsel som behandlats med EM-Bokashi och använts som gödningsmedel för ärtorna avsevärt ökade både storleken på plantorna och antalet löv, fler ärtskidor per planta, maximalt med antal ärtor per ärtskida och avsevärt högre kvalitet på ärtornas näringsinnehåll jämfört med både kemiska gödselmetoder och konventionella. 

Vi som använder Bokashi i trädgården och även har tillgång till gödsel kanske borde testa detta?

För att läsa hela rapporten, se länken nedan:


http://banglajol.info/index.php/BJSIR/article/view/15411/10917
 

United Networks for Earth Environment (U-Net) is an NPO group dedicated to support and do social contribution work applying EM Technology throughout Japan.

U-Net in Edogawa ward had gained popularity in Edogawa district in Tokyo, on project of environmental beautification for the good maintenance of rivers and channels at parks and other 23 locations.

To produce Activated EM・1®, two tanks of 500L had been provided to the Fuji Park service center. 

Eighteen tons per year of Activated EM・1 have been injected into the rivers totaled 98 tons since the year 2008.

Today, sludge has been reduced overall the water bodies in the parks.
In Nakai Park the rivers and streams shown a recovering of the diversity of the living things in the environment and now people can find crabs, shrimps, gobies.
It is also used to keep flowers and plants healthy grown in the garden of the park.


So the Activated EM・1® applied in the channels are contributing to recovering the Arakawa estuary. And today, clams came back to the rivers and people said that this became a fishing spot.  


For further information on the U-Net's activities, click on their official website at:
United Networks for Earth Environment
*Japanese only

In the occasion of the celebration of the EM Distributors Meeting for Middle East and Africa 2014, participants had the chance to visit the largest tomato farm in South Africa, ZZ2. 


ZZ2 also produces large quantities of onions, avocados, apples and pears to local and export markets. 
ZZ2 has been using EM Technology™ in its own eco-agricultural production activities since 2002. 
They produce their own organic EM compost and apply direct to soil to facilitate the biological nutrient cycling.

Manufacture of fermented plant extracts (FPE) from lantana, neem, and wild garlic is used to control nematodes and other insect pests and diseases. 

ZZ2 has reduced almost 100% of chemical fumigation after the application of EM Technology™ as well as gained considerable savings. Further, plant diseases had been controlled and roots have performed a better development.

For further information, please contact our partner in South Africa at:

MICROZONE POLOKWANE CC
17 Essenhout Close Modimolle 
0510, South Africa
Mobile: +27-823320370
Email: microzone01@telkomsa.net
Contact: Dr. Jacobus Prinsloo